menu alle værdier
Læs mere

Frisind

Toleranceidealet opstod i kølvandet på 1600-tallets store religionskrige. Tolerancebegrebet blev knyttet til forholdet mellem konfessionelle (religiøse) flertal og mindretal og statens ”tolerance” af mindretal. Det var dog først i 1800-tallet, at tolerance over for religiøse mindretal blev sikret ved lov. I Danmark skete det med Det Jødiske Frihedsbrev af 29. marts 1814. Senere blev begrebet udvidet til at omfatte holdningen til andre mindretal med en anderledes livsform, kulturel identitet, seksuel orientering eller etnisk baggrund end flertallet.

I Danmark er der en tradition for at hævde, at frisind ikke indebærer en forestilling om, at ”alt er lige godt eller sandt”. Denne tradition går tilbage til præsten og digteren N.F.S. Grundtvig. Med udtrykket ”frihed for Loke såvel som for Thor” udtrykte han sin overbevisning om, at man skulle være åben og respektere andres synspunkter, selv om man ikke var enig med dem. Han var derfor med til at knæsætte pluralismen som en værdi i det danske samfund.

Frisind betyder, at man anerkender det andet menneskes ret til frit at tænke, tro og tale – og til frit at vælge livsform. Men frisind betyder ikke, at man skal acceptere alle livsværdier og livsmønstre som lige gode. Frisind er ikke det samme som holdningsløshed. Frisind er, at den, der selv har en fast overbevisning, ikke blot kæmper for sin egen holdning, men også for andres ret til at have en anden opfattelse.

Den kulturradikale tradition fra Georg Brandes til Klaus Rifbjerg hyldede specielt et frisind og en frigjorthed i forhold til traditionelle moralbegreber og til krop og seksualitet, som har haft stor indflydelse, idet mange i Danmark i dag har et forholdsvis afslappet syn på nøgenhed.

Colourbox

Colourbox

Frisindet i Danmark har givet plads til en tolerant tilgang til seksualmoral og familieforhold, til anderledes kollektive livformer som f.eks. Christiania og til fænomener som den frie pornografi. Det har også bidraget til den grundlæggende anerkendelse af tankefriheden og til at børn skal opdrages til frihed og selvstændighed.

Derfor er det vigtigt for fremtiden:

At borgerne udviser frisind over for hinanden er nødvendigt i et samfund, som er præget af forskellige livsvilkår og livssyn. Befolkningssammensætningen i Danmark vil også i fremtiden være præget af forskelligartede kulturelle baggrunde og traditioner og af stærke indtryk og påvirkning fra verden omkring os. Det bliver derfor også fremover en særlig værdi at give plads til forskellige måder at tænke, tro og leve på uden at opgive sine egne normer, overbevisninger og værdier.

Se eksempler på befolkningens forslag om denne samfundsværdi

Den kristne kulturarv

Det danske sprog

Foreningsliv og frivillighed

Frihed

Frisind

Hygge

Kønsligestilling

Lighed for loven

Tillid

Velfærdssamfundet